PDF 関数
PHP Manual

PDF_utf8_to_utf16

(PECL pdflib >= 2.0.3)

PDF_utf8_to_utf16文字列を UTF-8 から UTF-16 に変換する

説明

string PDF_utf8_to_utf16 ( resource $pdfdoc , string $utf8string , string $ordering )

文字列を UTF-8 フォーマットから UTF-16 に変換します。


PDF 関数
PHP Manual

プラスアルファレンタルサーバー